Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuje się klientów Zakładu Usług Komunalnych jednoosobowej Spółki Gminy z o.o. w Prudniku, że:

 

Administratorem Pani/a danych jest Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa nr 1, NIP: 7550006342, KRS 0000142489, tel. 77 436 38 84

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych –

Dane osobowe będą przetwarzane w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym do:

- realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO

 

Państwa dane możemy przekazywać innym odbiorcom, tylko w sytuacji, gdy wpłynie prawnie uzasadniony wniosek. Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku może przekazywać dane osobowe kontrahentom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania w celu realizacji zawartych z nimi umów, programistom do obsługi bazy danych klientów ADO a także upoważnionym przez Administratora pracownikom, radcom prawnym i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne np. usługi pocztowe.

Pani/a dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa  W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.

 

Ma Pani/n prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania

- ograniczenia przetwarzania swoich danych

- wniesienia sprzeciwu

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.